Miluji Vás.

Ježíši! Maria!

Amen.

Zachraňte všechny duše!

Smilujte se nad námi.

jako byla na počátku

i Duchu Svatému,

Sláva Otci i Synu

Amen.

a na věky věků.

i nyní i vždycky

spojená v lásce!.

Ó Srdce navždy

Ó Srdce lásky!

DVĚ SRDCE LÁSKY

Vítáme Vás na českých stránkách mezinárodního
Společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie

Exercicie 2019

Exercicie s o. Montfortem v ČR budou, dá-li Pán, 24. – 28.7. 2019

v Domově Panny Marie na zámku ve Štěkni

http://www.congregatio-jesu.tode.cz

GPS souřadnice: 49°16’3.68″N, 14°0’12.521″E

adresa: Štěkeň 1 – zámek, 387 51 Štěkeň

Zahájení exercicií v 18 hodin mší svatou. Zakončení v neděli 28.7. obědem.

Cena: Ubytování s plnou penzí – 2.280 Kč / 88 eur  za dospělou osobu

+ konferenční poplatek  300 Kč / 11 eur (na úhradu za ubytování a stravu exercitátora a doprovodu) za dospělou osobu / za rodinu.

K dispozici je omezený počet pokojů se společným sociálním zařízením na chodbě.

Na vlastní karimatce a ve spacáku lze v sále nebo ve stanu v parku přespat a využívat společná sociální zařízení za 90,- Kč za noc.

Pro podrobnější informace, přihlášku, či nabídnutí pomoci s organizací pište na e-mail jhrdy@tiscali.cz .

Plakátek (Exercicie 2019) ke stáhnutí

Řím 2019 – 20. slavnost Dvou Srdcí Lásky

25.06. – 01.07.2019

s otcem zakladatelem

Dr. Montfortem Okaa (SHL)

a kněžími Dvou Srdcí Lásky

Přijďte na pouť Lásky!

„Zvu všechny, kdo Mě uctívají v Mé Lásce. Zvu všechny, kdo Mě ctí v Mých Srdcích Lásky. Zvu všechny, kdo uctívají Mé Nejsvětější Srdce a Neposkvrněné Srdce Mé Matky. Zvu všechny, kdo čekají na triumf Neposkvrněného Srdce Mé Matky a triumf Mého Nejsvětějšího Srdce. Zvu všechny, kdo očekávají vládu Srdcí Lásky, aby přijeli za Mnou, ke Mně do Říma na tři dny, na slavnost Mého Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mé Matky, Srdcí Lásky.

Ať ke Mně všichni přijdou. Ať všichni přijdou za Mnou. Na všechny vyliji své přehojné požehnání. Jsem jejich požehnání. Já jsem jejich Pán, jsem jejich Bůh. Řekni biskupovi, aby to pomohl zorganizovat. Ať přijdou všechna společenství zasvěcená Nejsvětějšímu Srdci a Neposkvrněnému Srdci. Ať přijdou všichni. Ať to všichni pomohou zorganizovat. Ať všichni přijdou. … “

(Z poselství z 20.1.2000)

Kdy?

Úterý 25.6.2019 – pondělí 01.7.2019

Cena za osobu:

6 nocí (včetně poplatku městu)

Vícelůžkovýpokoj, plná penze 390 €

polopenze 280 €

Dvoulůžkový pokoj, plná penze 420€

polopenze 310 €

Doprava do Říma

je soukromě

není zahrnuta v ceně

Co nejdříveje třeba nahlásit počet účastníků a jejich požadavek na typ pokoje.

Více informací a přihláška na : info@2srdcelasky.cz

MODLITBA DVOU SRDCÍ LÁSKY

Ó Srdce navždy spojená v lásce!

MODLITBA DVOU SRDCÍ LÁSKY
Ježíši! Maria! Miluji Vás.
Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše! Amen. (10x)
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Ó Srdce Lásky!
Ó Srdce navždy spojená v lásce!
Dejte mi schopnost stále Vás milovat a pomáhejte mi,
abych mohl naučit druhé Vás milovat.
Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zraněné srdce k sobě
a nevracej mi je,
dokud se nestane planoucím ohněm Tvé lásky.
Vím, že si nezasloužím být u Tebe,
ale vezmi mě k sobě
a posvěť mě v plamenech své lásky.
Vezmi mě k sobě a nalož se mnou, jak se Ti
v Tvé dobrotě líbí, vždyť Ti zcela náležím. Amen.
Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko!
Protkni mě svými šípy a nechej stékat mou krev
do ran Neposkvrněného Srdce Tvé Svaté Matky.
Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky,
sjednoť mě s Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna.
Ó Srdce Lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.
Ó Ježíši! Ó Maria!
Vy jste Srdce Lásky. Miluji Vás. Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná
oddanost. Amen.
Ó Srdce lásky!
Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost. Amen.
Imprimatur: Olomouc 1. 2. 2000 generální vikář Mons. Milán Kouba č. j. 135/2000

Otec Montfort, zakladatel Společenství Dvou Srdcí Lásky, hovoří o původu svého poslání
(výňatek z rozhovoru v r. 2007)
Mise Dvou Srdcí Lásky, Ježíše a Marie, pochází od Boha. Bůh sám je základem všeho, co děláme, my jsme pouze jeho služebníky, jeho nástroji, které používá k tomu, aby šířil svou lásku, a já jsem šťastný, že jsem Božím nástrojem. A já se mu zcela odevzdávám, aby mě v této práci pro spásu duší používal tak, jak si sám přeje. Hlavním cílem této práce Srdcí Lásky je láska k Bohu. Milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší a přivádět lidi k Boží Lásce.
Přivádět lidi k Boží Lásce znamená přivádět je ke spáse. Stále se modlíme za spásu všech duší. Je tu s námi sám Ježíš, jako vtělený Bůh, který mnoho trpěl, když sem, na Zemi, přišel jako člověk. A tím, že nám zanechal sám sebe v Nejsvětější svátosti, Jeho utrpení pokračuje v mnoha kostelích, kde je opuštěn. Lidé nemají zájem Ho navštívit, jít tam za Ním, samotným a opuštěným. Naším úkolem je utěšovat Ho. Jeho Srdce stále krvácí, protože tolik lidí Ho nemiluje, nepřichází za Ním.
Když se mi Ježíš zjevil, ukázal mi sám sebe na Kříži, jak krvácí po celém těle. Snažil jsem se zastavit to krvácení svýma rukama, ale nešlo to, snažil jsem všechnu krev vypít, nešlo to. Pán mi řekl: „Můj synu, ty sám mě nemůžeš utěšit.“ Takže vidíme, že sami Ho utěšit nemůžeme.
A tak musíme získat mnoho lidí, kteří se k nám připojí v tomto úsilí utěšovat Ježíše, v úsilí přinášet náhradu za tak mnohé hříchy světa. Každý hřích spáchaný kdekoli na světě zraňuje Ježíšovo Srdce a každé zranění je třeba odčinit, utěšit. Proto jsme obětující se duše, které se dávají Ježíšovi k útěše.
Na světě je navíc tolik zraněných lidí. Nejhorším zraněním je oddělení od Boha. Tito lidé, kteří už neznají Boha, si způsobili hrozná zranění a potřebují uzdravení. Uzdravení spočívá v tom, přivést je zpátky k Bohu, sjednotit je se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci.
Takže úsilí našeho společenství směřuje především k Bohu: utěšovat Ježíše, těšit Boha, klanět se Bohu, uctívat Ho, vzdávat Mu úctu, která Mu náleží.

ZASLÍBENÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY,

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Mariina,

Dvou Srdcí navždy spojených v Lásce

Po Eucharistii a po mši svaté je tato modlitba a tato pobožnost Dvou Srdcí lásky největším darem, který jsem dal své církvi a celému světu. Tato modlitba k Srdcím Lásky tryská ze mše svaté stejně, jako vytryskl proud krve a vody z mého probodeného boku. Mše svatá a tato modlitba jsou sjednoceny. Nelze oddělovat tuto modlitbu a tuto pobožnost od eucharistické oběti mše svaté. Můj Synu, ať vládne má láska. Ať vládnou naše Srdce Lásky.

Ó Srdce lásky! Ó jak miluji, když mne takto nazýváš! Jsem skutečně Srdcem Lásky a také moje Matka jím je. Jsme Srdce Lásky. Jsem Bůh, Bůh Lásky. Každý, kdo mě alespoň jednou v životě s dokonalou odevzdaností takto zavolá (Ó Srdce Lásky…), obdrží ve svém srdci ochrannou pečeť našich spojených Srdcí.

Ti, kteří se tuto pobožnost pravidelně, ustavičně a vytrvale modlí a žijí ji, budou proměněni v plamen božské Lásky a nikdo z nich nebude zatracen.

Každého, kdo se na smrtelné posteli očistí úkonem lásky (Ježíši, Maria, miluji Vás…) a pak s úplnou odevzdaností vysloví modlitbu sjednocení (Ó Srdce Lásky…) a políbí obraz Dvou Srdcí Lásky, toho vezmu k sobě. Tato osoba pak nebude trpět v očistci.

Ustanovím zvláštní den pro slavnost Dvou Srdcí Lásky. (Později řekl: V neděli po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a památce Neposkvrněného Srdce Panny Marie.) V tento den budou obě Srdce zahrnována a probodávána mešními oběťmi a modlitbami a jejich krev poteče do očistce. Všechny, kteří nosí pečeť Srdcí Lásky, přitáhnu k sobě jako magnet.

Ó Srdce Lásky! Kdy budu moci přestat oplakávat svou Lásku, která je oplácena nevděkem a hříchem! Jak moc si přeji zaplavit svou láskou celý svět, ale zloba, nenávist a hřích mi v tom zabraňují. Nyní ale slibuji, že rozšířím svou Lásku do celého světa skrze ty, kteří uctívají Dvě Srdce Lásky, bez ohledu na to, jak málo jich bude.

Nauč všechny, aby se tuto modlitbu modlili zejména v 6, 12 a 18 hodin (po Anděl Páně…), v 16 hodin (na konci smrtelné hodiny) a také jako díkůvzdání po svatém přijímání a po mši svaté.

Ti, jejichž jména budou zapsána, nebudou zatraceni, neboť se mi zasvětili zvláštním způsobem. Je to pro mne výzva; v hodině jejich smrti o ně svedu zvláštní boj.

Kdo se snaží rozšiřovat tuto pobožnost, ten bude mít v nebi místo o to vyšší, čím více toho učinil. Bude ho doprovázet velký úspěch.

Tato pobožnost se rozšíří jako blesk, protože mnozí lidé na mnoha místech ji už začali žít. Ani nevědí, že ji žijí. Až jim to někdo řekne, přijmou to s radostí. Buďte připraveni! Toto je doba zkoušky a slavného vítězství.

Slibuji, že každý člověk, který byť jen jednou políbí obraz Dvou Srdcí Lásky, bude mít na svém srdci ochrannou pečeť. Každý dům, ve kterém bude vystaven a uctíván obraz Dvou Srdcí Lásky*, bude chráněn od náhlých úmrtí a já zabráním, aby se v této místnosti někdo dopustil těžkého hříchu.

Možná si myslíš, že tato přislíbení jsou příliš velkolepá, ale není tomu tak. Pomysli jen, jak dlouho čekám na to, až bude ve světě kralovat mé Srdce, protože zloba a hřích mi v tom brání. Je to má vůle vylít na celý svět Krev mého Srdce Lásky, bez ohledu na překážky.

Mé dítě, budeš mnoho trpět, ale jen na krátkou dobu. Satan ví, že moje Srdce musí zvítězit; je připraven k poslednímu boji, který bude trvat ještě nějaký čas. A mé Srdce zvítězí!

Mé dítě, již si tě nepřeji vidět, jak pochybuješ, neboť to zdržuje vítězství, které už nechci oddalovat. Chci od tebe pouze jediné: Abys mi odevzdal své „já“ v prostotě víry, modlitby, lásky, poslušnosti a pokory. Mé dítě, přijal jsem tě jako oběť a budu tě stravovat, dokud se nestaneš ničím. Pouze se mi odevzdej a Já si tě použiji, jak se mi zalíbí.

Jsem to Já, kdo k tobě mluví, tvá Láska, Ježíš Kristus.

Přeji si ustanovit vládu mého Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce mé Matky, která jsou navždy spojena. Jsme jedno, protože jsme sjednoceni v Lásce. A už nechci, aby kdokoliv tato dvě Srdce odděloval. Každého, kdo se pokouší naše Dvě Srdce rozdělit, vyloučím.

Laici, seminaristé, aspiranti, zasvěcené osoby, kněží a všichni duchovní se mají shromáždit kolem Dvou vítězných Srdcí lásky.

Satan ví, že jeho čas už vypršel. Až přijde doba, kdy uvidí oslnivě zářivé paprsky obětí Lásky, pak už to nebudu muset být Já, kdo mu přikáže, aby utekl a ukryl se ve svém domě.

Mé dítě, chci ti dát své Srdce. Budeš z něj čerpat Krev a vylévat ji na svět. Ó! Mé Srdce zvítězí.

Skrze tuto úctu k mé Nekonečné Lásce v Srdcích Lásky chci přivést k jednotě celou svoji Církev. Chci ve světě podporovat jednotu mezi nejrůznějšími rasami a kulturami.

Chci sjednotit rodiny, srdce mužů se srdci jejich žen, srdce žen se srdci mužů, srdce dětí s jejich rodiči, srdce příbuzných a přátel navzájem.

Toto je apoštolát a mise přátelství, jednoty a lásky ke všem a mezi všemi. Chci bojovat proti zlu nenávisti, bezbožnosti a hříchu. Mou vůlí je nastolit vládu Mé Nekonečné Lásky a Milosrdenství v každém domově, všude a v každé době, v celém světě a celém tvorstvu. Ó! Má Láska bude vládnout na zemi, tak jako v nebi! Ó! Mé Srdce bude vládnout! Ó! Má Láska bude vládnout!

*Tímto obrazem se rozumí kruhový symbol a jeho uctíváním dodržování časů modlitby.